проф. д-р Здравка Демерджиева

ПСОРИАЗИСЪТ НЕ Е ЛЕЧИМ,
НО МОЖЕ ДА БЪДЕ СПРЯНО РАЗВИТИЕТО МУ

Въпрос на интелигентност е да се започне рано терапията, за да се предотвратят възможните усложения, казва началникът на клиниката по дерматология и венерология към „Аджибадем Сити Клиник“ – болница Токуда.

Проф. д-р Здравка Демерджиева завършва медицина през 1992 г., а през 1997 г. придобива специалност по дермато-венерологогия. През 2007 г. защитава дисертация на тема “Сифилис
и системни дерматози – промени в лимфните и кръвоносни конюнктивни съдове”. През 2020 г., защитава голяма докторска дисертация на тема „Очни промени и лимфографии при пациенти
с псориазис“, а през 2021 г. заема научното звание „професор“. От 2010 г. е част от екипа на болница „Токуда“. Утвърден специалист в областта на детската дерматология и всички свързани диагностични и терапевтични процедури.

ПРОФ. ДЕМЕРДЖИЕВА, ДА ЗАПОЧНЕМ С ТЕМАТА ЗА ПСОРИАЗИСА. КОЛКО ЧЕСТО СРЕЩАН Е В БЪЛГАРИЯ?
Доста често срещан е напоследък, обхваща горе-долу 3% от българското население. Това е заболяване, което е доста не- приятно, хронично, възпалително, засяга абсолютно всички възрастови групи, включително от бебета до хора в напред- нала възраст. То е системно, нарушава много качеството на живот на пациентите и освен всичко въздейства на психи- ката им, тъй като те са стигматизирани и се чувстват из- ключително дискомфортно, когато са сред хора. Това води до много негативно отражение върху вписването им в обще- ството, върху тяхната дейност, работа, върху изграждането на семействата им и т.н. Псориазисът влияе върху цялостно- то развитие на човека.

ИМА ЛИ НАУЧНО ОБЯСНЕНИЕ ЗА ЧЕСТОТАТА НА ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ?
Научно обяснение няма, счита се че това заболяване е на- следствено, т.е. най-често се носи генетично и на даден етап от живота се отключва. Отключването се дължи най-често на изживяване на остър стрес и оттам нататък съпровожда целия живот на човека.

НА КАКВА ВЪЗРАСТ НАЙ-ЧЕСТО СЕ ОТКЛЮЧВА ЗАБОЛЯВАНЕТО?
Най-често между 25 и 40-годишна възраст. Макар и рядко, се среща и в бебешка възраст, т.е. като вроден псориазис. От там нататък най-често е между 35 и 40-годишна възраст.

ОСВЕН СТРЕСА, КОИ СА ОТКЛЮЧВАЩИТЕ ФАКТОРИ ЗА ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ?
Освен стреса, много бактериални инфекции биха могли да отключат това заболяване. Най-често това е стрептококова- та инфекция, която много често може да протече не като остра, а като потисната бактериална инфекция в областта на носоглътката, без никой да я разбере. И в даден етап от живота просто в един момент се отключва псориазисът. Формата, която съпровожда отключването от стрептококо- вия фокус, е изключително популярна и известна измежду дерматолозите и не може да бъде сбъркана. Т.е., когато ви- дим тази форма –това е така нареченият капковиден или гутатен псориазис – задължително можем да засечем стреп- тококова инфекция –остра или потиснат бактериален фокус, в носоглътката.

ИЗЧЕЗВА ЛИ ТОЗИ ВИД ПСОРИАЗИС, АКО СЕ ИЗЛЕКУВА СТРЕПТОКОКОВАТА ИНФЕКЦИЯ?
Реално като излекуваме стрептокока, изчезва тази форма – гутатната, но оттам нататък рецидивиращият псориазис не бихме могли да го излекуваме. В общи линии се счита, че това е отключващият фактор. Много често ние вече говорим за т.нар. микробиом – това е един огромен орган в човешкия организъм, който се състои от около 2.5 кг. бактерии, кои- то имаме върху нас. При изследване на микробиома се ус- тановява, че върху псориатричната плака стрептококовите причинители са много по-нагъсто и начесто разпространени в сравнение с останалата кожа на човека. Така че микро- биомът също е в пряка зависимост от експресията или симп- томите, които виждаме върху човека, който има псориазис, отключен от стрептококок.

КОИ СА СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПСОРИАЗИСА?

Както казах и в началото, псориазисът е системно заболява- не, което не се проявава само и единствено с кожни прояви. Много често се наблюдават и дислипидемии, диабет, висо- ко, морбус Крон – това е изключително тежко заболяване на гастроинтестиналния тракт. Също така много често се на- блюдава и псориатричен артрит – нещо, което ние можем да диагностицираме на много ранен етап от отключването на псориазиса и оттам нататък да го профилактираме. Про- филактирането става като включим съответната адекватна терапия, която да блокира развитието му и да не се стига до усложнения, каквито са анкилозите или тежкия артрит, при който промените са необратими. Идеята е да блокираме еволюцията на псориазиса и затова, слава Богу, вече имаме достатъчно добри и адекватни решения.

ЛЕЧИМ ЛИ Е ПСОРИАТРИЧНИЯТ АРТРИТ?

Когато се започне в много ранните му прояви, е абослютно лечим. Когато напредне и вече имаме усложнения от типа на анкилозите, това е вече необратимо състояние. Въпрос на интелигентност е да се започне рано лечението.

КОИ СТАВИ ЗАСЯГА ПСОРИАТРИЧНИЯТ АРТРИТ?

Най-често малките стави, като големите също не са изклю- чение, но те се засягат в значително по-малка степен. Имат се предвид ставите на ръцете и ставите, които са около гръбначния стълб, като това е т.нар. аксиален артрит, който може да доведе до трайна инвалидизация на човека, боледу- ващ от псориазис. От тази гледна точка действително е из- ключително важно терапията да се започне на подходящия етап от развитието на болестта.

проф. Здравка Демерджиева в компанията на доц. д-р Желязко Арабаджиев

ПСОРИАЗИС, ОТКРИТ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ НАПАЛНО ЛЕЧИМ?
За голямо съжаление тази болест не може да бъде напълно лечима, но може да бъде стопирана като еволюция, т.е. да не се развива и да не даде съответните усложнения. Още сме сравнително в ранните етапи на наблюдение от гледна точка на терапиите, но за момента сме установили, че децата, при които се налага стартирането на тази терапия, се оправят много по-бързо от деца, при които тази терапия не започва.

По този начин правим профилактика на всичките усложе- ния, които очакваме да се появят в човешкия организъм, ако седим и изчакваме.

ВИЕ ДОКАЗАХТЕ, ЧЕ ПРИ ПСОРИАЗИС МОЖЕ ДА ИМА И ОЧНО ЗАСЯГАНЕ. ТОВА ВАЖИ ЛИ И ЗА ДЕЦАТА?
Не. Слава Богу, за децата това не важи. Очното засягане е при възрастните пациенти, когато има проява на най-теж- ките форми на псориазиса – постулозния, еритродермичния, псориазис артропатика. Тези три форми най-често засягат и очите и това засягане би могло да бъде пагубно в допълне- ние към усложенията на псориазиса. За голямо съжаление се установява, че очното засягане е констатирано доста преди аз да го засека в прочуванията си, но оттук нататък счита- ме, че бихме могли да профилактираме тези засягания. Ние непрекъснато индуцираме очни прегледи и консултации при нашите пациенти, така че да не се достигне до усложнения от страна на очите.

ДО КАКВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ НЕГЛИЖИРАНЕТО НА ПРОФИЛАКТИКАТА НА ОЧИТЕ?
По принцип би могло да доведе дори да слепота, тъй като абослютно всяка една част от окото може да бъде засегната от типа на инфламаторно възпаление на окото. Това означа- ва, че може да бъдат засегнати както клепачите, така и ро- говицата, цилиарното тяло и увеята. Така че в даден момент може да имаме и увеит, той се нарича псориатричен увеит, при който, ако не се вземат мерки, може вече да доведе и до слепота.

КОИ СПЕЦИАЛИСТИ ЛЕКУВАТ УСЛОЖНЕНИЯТА ОТ ПСОРИ- АЗИС?
Усложненията се лекуват основно от дерматолозите и рев- матолозите. Що се касае до офталмологичните промени – де- агностиката е от офталмолозите, но лечението е от дермато- лозите. Терапията – тя е биологична, лекува както кожата, така и ставите и очните усложнения, тъй като те се дължат на едно и също нещо. Патогенезата е автоинфламаторната генеза на заболяването.

ВИЕ СТЕ ОРГАНИЗАТОР НА ВИСОКОПЛАНИНСКО КЛИМА- ТОЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОВА ТОВА?
Високопланинското климатолечение е приорирет на българ- ската дерматологична школа. Това е нещо, което е въведено още от 60-те години и е вид алтернативна терапия на ато- пичния дерматит. Водим пациенти, от 3 годинки нагоре, с атопичен дерматит, които все още не са го преодоляли. Пра- вим го на високопланински бази, които са над 2000 м над- морска височина. Целта на тази терапия е пациентите първо да преодолеят алергиите и чувствителността на кожата, тъй като там почти не се срещат алергени. Второ – ако имат някакви специфични алергични реакции, те да бъдат десен- сибилизирани. Трето – там се наблюдава най-често процес, който ние наричаме хипоксия, т.е. намаляване на парциал- ното налагяне на кислорода в човешкия организъм, което от своя страна води до стимулиране на надбъбрека и синтез на собствения кортизол. Т.е. повишаваме синтеза на ендо- генния кортизол, което от своя страна води до потискане на всички неспецифични чувствителности на кожата и по този начин блокираме рецидивите на атопичния дерматит.

КАКЪВ СЪВЕТ БИХТЕ ДАЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ДЕЦА С АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ И С ПСОРИАЗИС? При двете състояния съветите са тотално различни. При децата с псориазс на първо място не бива да им бъде съз- давано усещането, че са болни. Колкото повече се игнорира тази диагноза и фиксирането на родителите върху децата, толкова по-добре. Колкото по-малко му се обръща внимание, толкова по-добре. Тогава детето живее в по-малък стрес и еволюцията на това заболяване не продължава, т.е. много по-нарядко се получават рецидивите, които съпътстват жи- вота на тези деца.


При децата с атопичен дерматит – за разлика от децата с псориазис, те стартират своята диагноза между четвъртия и петия месец, което е изключително ранна възраст от раз- витието на детето. Това, което съветваме родителите е след- ното:


Първо – децата категорично не бива да живеят в стерил- на обстановка. Те трябва да се сблъскват с всякакви видове чужди белтъци, има се предвид да общуват с други деца, извън семейството, с животни – всякакви видове, не един вид, за да могат по този начин да заблудят имунната систе- ма, която най-често скучае при тези деца. По този начин те най-лесно преодоляват атопичния дерматит.


Второ – трябва да се съблюдава обстановката, в която жи- веят децата. Да не се използват много детергенти – това са сапуните, препаратите, с които се почивстват къщите, пра- ховете за пране. Прахът за пране трябва да е еднакъв за ро- дителите и децата, тъй като децата се допират до родителите си и по този начин влизат в контакт с техните дрехи. Тем- пературата, при която живеят децата, не трябва да е много висока – 20-21 градуса е оптимално.
Другото, което е важно за децата с атопичен дерматит, е редовно да се използват емулиентните кремове – това са хидратанти, които са безобидни, безвредни, те възстановя- ват бариерната функция на кожата. Тъй като при тези деца липсва един белтък, който прави кожата им пропусклива за всякакви видове алергени, хидратацията в общи линии въз- препятства проникването на алергените през кожата и по този начин профилактира рецидивите, които се проявяват през определени периоди.

проф. Здравка Демерджиева пред Атанас Месечков

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *