ARVI тест – новият PCR тест диагностицира COVID-19, грип или настинка с една проба.

Какво представлява ARVI тестът?

Тестът е предназначен за пациенти със
симптоми и отнема няколко часа. Резул-
татите от теста ориентират лекаря за вида
на патогена, който предизвиква респира-
торното заболяване (вирусна, бактериална
или смесена етиология). Това дава възмож-
ност за аргументирана преценка на тера-
певтичния подход за конкретния пациент
например необходимост от прилагане на
антигрипни препарати, антибиотици или
само симптоматично лечение и др.


Каква проба е необходима за провеждане
на теста?

Подходящи проби за изследване са назофа-
рингеален и орофарингеален секрет. ARVI
тестът дава възможност с една-единствена
проба да бъде подпомогната диференци-
алната диагностика между COVID-19, се-
зонен грип и друга респираторна вирусна
инфекция.

Каква е цената на теста?
ARVI тестът се предлага в два варианта.
Първият включва изследване на новия
коронавирус, двата грипни и 15 негрипни
вируса и ще е на цена 140 лева. Вторият над-
гражда изследването с още четири вирусни
патогена, изчерпвайки всички възможни
респираторни вирусни патогени, като це-
ната ще е 190 лева.


Къде може да се направи ARVI тест?
Към днешна дата лаборатория „Геника“ е
единствената, която предлага този тест. Ла-
бораторията от 15 години е тясно профили-
рана в PCR диагностиката на инфекциозен
и човешки геном и е пионер във внедрява-
нето на нови тестове и висококачествена
диагностика.

Какво представлява ARVI тестът?
ARVI тестът (Acute Respiratory Viral
Infections) е PCR тест за едновременна де-
текция на 22 патогена, свързани с остри
респираторни вирусни инфекции. Тестът
открива множество респираторни вируси,
свързани с грипни и негрипни респира-
торни инфекции, като ги разграничава от
SARS-CoV-2, който причинява COVID-19.
COVID-19, грип и настинка. Прилики и
разлики.
Добре известно е, че COVID-19 се причинява
от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.
През зимния сезон битката срещу COVID-19
може да се усложни поради очакваното
нарастване в разпространението и на дру-
ги респираторни вируси. Сред тях основно
място заемат причинителите на сезонния
грип – грипните A и B вируси. Но наред с тях
се увеличават заболяванията, причинени
и от други респираторни вируси – ринови-
руси, други коронавируси, респираторно
синцитиален вирус, парагрипни вируси
и др. Някои от симптомите при COVID-19,
грип и настинка са сходни – температура,
обща отпадналост, кашлица, хрема, болки
в гърлото и др. В същото време терапевтич-
ният подход и опасността от развитие на
усложнения при тези заболявания са раз-
лични. Това налага своевременно да бъде
установен причинителят на заболяването,
за да се предприеме подходящо лечение.

Как можем да разграничим COVID-19 от
останалите респираторни вирусни ин-
фекции?

Тестването е единственият начин да се
идентифицират правилно патогените, при-
чиняващи тези симптоми. С диагностична
цел за установяване на SARS-CoV-2 (виру-
сът, който причинява COVID-19) понастоя-
щем се използват две групи тестове – PCR
и антигенни. PCR тестовете са по-чувст-
вителни от антигенните тестове и се при-
емат за “златен стандарт” в лабораторната
диагностика на SARS-CoV-2.


Колко надежден е ARVI тестът?
ARVI (Acute Respiratory Viral Infections) е
PCR тест, а PCR тестове се приемат за „зла-
тен стандарт“ в лабораторната диагностика
на SARS-CoV-2 и други респираторни забо-
лявания. Тестът е одобрен за използване от
Администрацията по храните и лекарствата
на САЩ.

Tags: No tags

Comments are closed.